1. Kto môže byť členom
    odborov

Nič nie je samozrejmé !
Bez odborov

2. Ako sa stať členom
    odborov?

Právny poriadok SR vytvára podmienky na činnosť základných odborových organizácií priamo na pracoviskách. Toto právo garantuje Ústava SR v čl. 37. Pri nástupe do zamestnania sa treba obrátiť na predsedu odborovej organizácie. Ak na pracovisku nie je základná organizácia založená, informácie môže získať v profesných odborových zväzoch, krajských radách KOZ SR a na úseku odborovej politiky KOZ SR, kde Vám poskytnú organizačnú a metodickú pomoc pre základné organizácie a vznik nových základných organizácií. Tvojím advokátom sú odbory!

Odbory poskytujú svojim členom :

3. Výhody pre člena
    ZO OZ pri SCP,a.s.:

občerstvenie na schôdzach a aktívoch : podpora pri úmrtí :

Viete, že členovia odborov majú nárok na: